چگونه می توانیم رتبه بندی محتوای قدیمی را بهبود دهیم؟