رتبه بندی دامنه چیست(DR) و چه عواملی بر رتبه بندی دامنه اثر می گذارد؟