دلایلی که محتوانمی تواند مشتری جذب کند و راه حل آن ها