آیا خطاهای خزیدن و بودجه خزیدن فاکتورهای رتبه بندی هستند؟